7 ngày/ 6 đêm Hàng không 13/6; 23/7; 29/8; 17/10/2019 47.900.000 VNĐ